Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 2/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Treść raportu:                       

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023: 

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 21 marca 2023 roku
  2. Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022 – 21 marca 2023 roku
  3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 22 maja 2023 roku
  4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 6 września 2023 roku
  5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 22 listopada 2023 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

-    na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową,

-    na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu,

-    na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące