Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 2/2019 K

|   Relacje inwestorskie

Rezygnacja członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - korekta

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w opublikowanym raporcie bieżącym nr 2/2019 nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie daty rezygnacji członka Zarządu JSW. W miejsce omyłkowo wskazanej daty 28 lutego 2018 roku wpisuje się prawidłową 28 lutego 2019 roku.

Poniżej pełna prawidłowa treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Robert Ostrowski pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu JSW ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące