Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 2/2019

|   Relacje inwestorskie

Rezygnacja członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Robert Ostrowski pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu JSW ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. bez podania przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące