Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 2/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014: 

1.  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 13 marzec 2014 r.

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15 maj 2014 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. – 7 sierpień 2014 r.

4.  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 6 listopad 2014 r.

5.  Jednocześnie Spółka informuje, że:

  • na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r.,

  • na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

  • na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku,

  • na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna:

§ 83 ust. 1 i  § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące