Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 19/2023

Informacja w sprawie szacowanego wpływu wprowadzenia świadczenia publicznego (składka solidarnościowa) na działalność Spółki

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", "JSW") w związku z podpisaniem w dniu 21 sierpnia 2023 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa") oraz po dokonaniu niezbędnych analiz szacuje, że wejście w życie Ustawy spowoduje powstanie zobowiązania do uregulowania przez Spółkę w postaci składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld PLN. Składka solidarnościowa przekazana na stosowny rachunek będzie stanowić dla JSW koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące