Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 19/2022

Decyzja Zarządu JSW S.A. o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż podjął dzisiaj uchwałę w sprawie nabycia przez JSW Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FIZ”) za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5 mld PLN.

Na dokonanie powyższej czynności prawnej konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że powyższe działanie nie jest równoznaczne z zasileniem FIZ środkami pieniężnymi. Wartość zasilenia FIZ każdorazowo zależeć będzie od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek finansowych, co poprzedzone będzie odrębnymi decyzjami Zarządu i Rady Nadzorczej, o czym Spółka będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Spółka informuje także, że wartość aktywów netto FIZ na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 507,7 mln PLN. W kwietniu 2022 roku dokonano emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ w kwocie 700 mln PLN, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2022 i 10/2022. Tym samym wartość aktywów netto FIZ wzrosła do kwoty ponad 1,2 mld PLN.

Powyższe decyzje związane z odbudowaniem zasobów FIZ mają na celu zapewnienie możliwości  korzystania z FIZ jako buforu bezpieczeństwa gotówkowego w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie, kiedy Spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne, a także w celu wsparcia finansowego dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Spółki i GK JSW. W związku z tym informacja o odbudowywaniu zasobów FIZ została uznana jako istotna.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące