Raport bieżący nr 19/2020

Wstrzymanie normalnego cyklu technologicznego związanego z wydobyciem węgla w kopalniach „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że 8 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie kolejnych działań, mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.Decyzją Zarządu Spółki wstrzymuje się normalny cykl technologiczny związany z wydobyciem węgla w kopalniach „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk” od dnia 9 czerwca do dnia 28 czerwca 2020 roku włącznie. Zarząd Spółki zaleca w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych kontynuowanie w tych kopalniach wysyłki i sprzedaży węgla. Powyższe działania Zarząd Spółki podjął mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w związku z rekomendacjami Wojewody Śląskiego, rekomendacją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz decyzją Ministra Aktywów Państwowych.Na obecnym etapie Spółka nie jest w stanie oszacować wpływu powyższych działań związanych
ze wstrzymaniem wydobycia na działalność oraz sytuację finansową, operacyjną i perspektywy Spółki i Grupy JSW. Spółka poinformuje o skutkach powyższych decyzji raportem bieżącym pokazującym dane dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za II kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE