Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 19/2019

|   Relacje inwestorskie

Rekomendacja Zarządu JSW S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2018 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż podjął dzisiaj uchwałę w zakresie rekomendacji podziału zysku netto za 2018 rok, zawierającą propozycję wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki informuje, że działając w oparciu o zapisy polityki dywidendowej zdefiniowanej w prospekcie emisyjnym z 2011 roku, uwzględniając plany rozwoju Grupy Kapitałowej, w szczególności jej plany inwestycyjne i potrzeby kapitałowe, zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy za 2018 rok na poziomie poniżej 30% skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1,71 zł na akcję. Po dokonaniu obligatoryjnego pokrycia straty netto powstałej w pozycji „Inne całkowite dochody” oraz po dokonaniu pokrycia straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 w pozycji „Instrumenty finansowe”, pozostałą część wyniku finansowego za 2018 rok Zarząd JSW proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planów inwestycyjnych JSW.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy ustanowić na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustanowić na 10 września 2019 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 10/2019 wyniki finansowe JSW i Grupy JSW zostaną opublikowane w dniu 14 marca 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące