Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 19/2014

Zawarcie umowy znaczącej na dostawy koksu

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 25.07.2014 roku została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako „Sprzedający”), w imieniu i na rzecz której działa Polski Koks S.A. z siedzibą w Katowicach oraz JSW Koks S.A. z siedzibą w Zabrzu a Importkohle GmbH z siedzibą w Wiedniu wraz z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH z siedzibą w Linz (występujący w Umowie jako „Kupujący”), której szacunkowa wartość wynosi 1,37 mld zł (jeden miliard trzysta siedemdziesiąt milionów złotych) i przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Przedmiotem Umowy są dostawy koksu na rzecz Kupującego

Umowa obowiązuje od 01.04.2016 r. do 31.03.2021 r. z możliwością jej przedłużenia o kolejnych 5 lat.

Szacowana wartość netto Umowy w okresie jej obowiązywania do roku 2021 wynosi 1,37 mld zł.

Walutą rozliczenia Umowy jest EUR.

Warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych lub półrocznych.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych za wyjątkiem zwyczajowo stosowanych w umowach tego typu klauzul dotyczących rozliczenia jakości dostarczanego koksu, w postaci bonifikat cenowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że oprócz ww. Umowy w okresie ostatnich 12 miesięcy został zawarty do jednej z dotychczasowych umów aneks dotyczący dostaw koksu na rzecz Kupującego w latach 2014-2017, o szacunkowej wartości 560 mln zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

 

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące