Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 18/2022

Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSW

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do informacji zawartych w Raporcie bieżącym nr 16/2022 informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej.

W przypadku Ruchu Zofiówka KWK „Borynia-Zofiówka”, na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymany został ruch zakładu górniczego w obszarze wystąpienia zdarzenia.

W przypadku KWK „Pniówek” ze względów bezpieczeństwa otamowany został rejon, w którym doszło do zdarzenia i aktualnie nie można określić czasu otamowania tego rejonu.

W wyniku dokonanych analiz został wstępnie oszacowany wpływ ww. zdarzeń na zmniejszenie produkcji węgla do końca 2022 roku, na około 400 tys. ton łącznie.  

Ponadto Spółka informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia pełny wpływ na perspektywy Spółki i jej Grupy w przyszłości. W przypadku istotnych zmian wynikających z prowadzonych analiz JSW będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące