Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 18/2019

|   Relacje inwestorskie

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że zakończone zostały testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów JSW, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Wyniki przeprowadzonych przez JSW testów wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel, tj. majątku Kopalń Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” oraz  Kopalń Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w łącznej wysokości 1 214,0 mln zł. Głównymi przyczynami obniżenia wartości odzyskiwalnej aktywów było:

   - ograniczenie dostępu do usług wiertniczo-górniczych charakteryzujących się wzrostem cen  tych usług,

   - obserwowany wzrost cen stali przekładający się na wzrost kosztów zużycia materiałów,

   - konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych w celu utrzymania dotychczasowych zdolności produkcyjnych w długim okresie czasu,

   - konieczność zwiększenia zatrudnienia w stosunku do wcześniej zakładanych ilości oraz wzrost kosztów wynagrodzeń,

   - konieczność wycofania się w długim okresie czasu z eksploatacji partii H na Ruchu Zofiówka w następstwie wystąpienia w roku 2018 wstrząsu wysokoenergetycznego.

Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za 2018 rok.

Jednocześnie Spółka informuje, że rozwiązała częściowo odpis utworzony w latach ubiegłych dla Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w wysokości 719,1 mln zł. Decyzję o rozwiązaniu odpisu Spółka podjęła po analizie próbek węgla pozyskanych z robót udostępniających nowe złoża. Zmianie uległa planowana struktura produkcji na Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w zakresie jakości węgla, która zwiększy przychody możliwe do uzyskania z jego sprzedaży.

Rozwiązanie odpisu powiększy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Pozostała po rozwiązaniu wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za 2018 rok.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące