Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 18/2014

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 16.07.2014 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lipca 2014 roku:

Nazwa Podmiotu:       Skarb Państwa

Liczba głosów: 64 400 400 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy czterysta).

Udział w głosach NWZ:         90,85%

Udział w głosach ogółem:      54,85%  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące