Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 17/2022

Wynik wyborów na przedstawicieli pracowników do składu Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) informuje, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A. w dniu 28 kwietnia 2022 r., odpowiednio:

1. Pracownicy JSW S.A. wybrali Pana Artura Wojtkowa (Wojtków) jako kandydata załogi do pełnienia funkcji członka Zarządu JSW S.A. XI kadencji;

2. Pracownicy Grupy Kapitałowej JSW S.A. wybrali niżej wymienione osoby, jako kandydatów załogi do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji:

- Pana Roberta Łazarczyka (Łazarczyk)

- Pana Roberta Kudelskiego (Kudelski),

- Pana Pawła Nieradzika (Nieradzik),

- Pana Arkadiusza Wypycha (Wypych).

O powołaniu, odpowiednio:

- przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Pana Artura Wojtkowa wybranego przez pracowników Spółki na członka Zarządu JSW S.A. XI kadencji,

- przez Walne Zgromadzenie JSW S.A. osób wymienionych w pkt 2 powyżej, wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej JSW S.A. na członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji,

Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. 

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostałe informacje dotyczące wybranych przez pracowników kandydatów do pełnienia funkcji członków odpowiednio Zarządu i Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące