Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 16/2024

Walne Zgromadzenie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 04.04.2024 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2024 roku [„NWZ”].

Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez NWZ podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące