Raport bieżący nr 16/2020

Podjęcia decyzji o dodatkowych działaniach profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w JSW

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2020 roku podjął uchwałę podjęciu dodatkowych zdecydowanych działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w należącej do Spółki Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” („KWK Pniówek”).

Podjęta decyzja ma na celu wprowadzenie organizacji pracy w KWK Pniówek w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego. Wprowadzone działania prewencyjne obejmują:

-    poddanie całej załogi kopalni badaniom na obecność koronawirusa:

-    do czasu przeprowadzenia powyższych badań ruch zakładu KWK Pniówek prowadzić wyłącznie w oparciu o pracowników z negatywnym wynikiem badań na obecność koronawirusa;

-    do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej z epidemią wszyscy pracownicy podejmujący pracę w KWK „Pniówek” muszą być poddani badaniom na obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy będzie uzależniona od wyników badań.

Rzeczywista skala skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w KWK Pniówek jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od wielu czynników, które podlegają dynamicznym zmianom.

Zgodnie z dotychczasowymi zapewnieniami Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i ich wpływem na działalność zarówno KWK Pniówek jak i całej Spółki oraz Grupy JSW.

O wszelkich istotnych okolicznościach zmieniających aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub mogących mieć wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe Spółka będziemy informować w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE