Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 16/2019

|   Relacje inwestorskie

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej – Pana Roberta Małłka (Małłek) do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju JSW IX kadencji. Pan Robert Małłek został oddelegowany na czas od dnia 27 lutego 2019 roku do dnia 26 maja 2019 r włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Pozostałe informacje dotyczące oddelegowanego do Zarządu JSW członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

 Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące