Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 15/2024

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za 2023 rok

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, Spółka”] informuje, iż w dniu 25 marca 2024 roku powziął informację o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej JSW za 2023 rok oraz podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za 2023 rok:

- przychody ze sprzedaży: 15 338,5 mln zł,
- zysk brutto ze sprzedaży: 3 847,8 mln zł,
- zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA): 4 555,9 mln zł,
- zysk netto: 997,1 mln zł.

Jednocześnie, w nawiązaniu do opublikowanych raportów bieżących dotyczących działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w poszczególnych kwartałach 2023 roku (rb 10/2023, rb 15/2023, rb 23/2023, rb 2/2024) Zarząd Spółki informuje, iż w 2023 r.:

 - produkcja węgla ogółem wyniosła 13,51 mln ton,
 - produkcja węgla koksowego wyniosła 10,88 mln ton,
 - produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2,63 mln ton,
 - produkcja koksu ogółem wyniosła 3,35 mln ton.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe roku 2023 zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej JSW za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 23 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące