Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 14/2019

|   Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 21.03.2019 r. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:                      
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 marca 2019 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Aleja Jana Pawła II 4, sala nr 502 na V piętrze.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.


Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące