Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 11/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 16.06.2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w  siedzibie Spółki przy  Alei Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sala nr 502 na V piętrze o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
  4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.
  6. Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
  7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

zostały opublikowane w dniu 21 marca 2023 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2022

 

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące