Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 11/2019

|   Relacje inwestorskie

Informacja o wynikach analizy przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej aktywów

Treść raportu: 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Spółki oraz zmianami organizacyjnymi w zakresie wyodrębnienia kopalni w budowie, JSW identyfikuje prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

Szacunki liczbowe będą kalkulowane zgodnie z postanowieniami MSR 36, niezwłocznie po ustaleniu ścieżek cenowych i zaktualizowaniu modeli finansowych dla poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, a wyniki przeprowadzonych testów zostaną przekazane w kolejnych raportach bieżących.

Dokonanie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość majątku poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne zostanie uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym JSW  oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW za 2018 rok.

Aktualizacja odpisów na utratę wartości bilansowej aktywów będzie mieć niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego Grupy Kapitałowej JSW (bez wpływu na sytuację  płynnościową Spółki i Grupy Kapitałowej JSW).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące