Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 1/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022: 

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 17 marca 2022 roku
  2. Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2021 – 17 marca 2022 roku
  3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 19 maja 2022 roku
  4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 18 sierpnia 2022 roku
  5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 17 listopada 2022 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową,

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu,

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące