Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 1/2019

|   Relacje inwestorskie

Podpisanie kluczowych warunków finansowania (Term Sheet) dla Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku przedstawiciele JSW jako Kredytobiorcy oraz PKO BP S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działających łącznie jako Kredytodawcy podpisali kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla Grupy Kapitałowej JSW („GK JSW”) („Term Sheet”). Finansowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego - pod warunkiem uzyskania właściwych zgód korporacyjnych zarówno po stronie Kredytodawców jak i Spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców.

Term Sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony Kredytodawców w wysokości 460,0 mln PLN oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81,0 mln USD.

Planowane do pozyskania Finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia GK JSW, finansowanie inwestycji GK JSW i finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Finansowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące