Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 1/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, na dzień 30 stycznia 2014 roku, na godzinę 11:00, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się
w sali AB Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w  Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem,  które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ

2. Projekty uchwał

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące