Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 35/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 1/2022 w dniu 11 stycznia 2022 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku był dzień 18 sierpnia 2022 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące