Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 10/2021

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż dzisiaj Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu 26 lutego 2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z 19 lutego 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu JSW.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące