Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 38/2022

Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G oraz nabycia Certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,5 mld PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów PLN) z przeznaczeniem na subportfel płynnościowy i płynnościowo - inwestycyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że opisana na wstępie czynność zgodnie z zapisami uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 czerwca 2022 roku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące