Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 4/2022

Zawarcie porozumienia płacowego ze stroną społeczną

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku („Porozumienie”).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem od stycznia 2022 roku fundusz wynagrodzeń zostanie zwiększony o 10 % i będzie związany ze wzrostem stawek płac zasadniczych oraz wzrostem wartości posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki. Wzrost funduszu wynagrodzeń w 2022 roku wyniesie ok. 250 mln zł.

Zawarte przez JSW Porozumienie wyczerpuje żądania Strony społecznej w zakresie dotyczącym wzrostu płac w 2022 roku.

Powyższa informacja została uznana za istotną ze względu na znaczący udział kosztów pracy w ogólnych kosztach funkcjonowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące