Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 42/2021

Podpisanie umowy nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego „Jastrzębie III” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 roku pomiędzy JSW a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu („SRK”) została podpisana umowa nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie” („ZORG”). Na dokonanie transakcji Spółka uzyskała zgodę odpowiednio Rady Nadzorczej JSW wyrażoną w uchwale z dnia 1 grudnia 2021 roku oraz Walnego Zgromadzenia JSW wyrażoną w uchwale z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Powyższa umowa została zawarta w oparciu o tryb przewidziany w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zbycie ZORG przez JSW jest efektem realizowanych działań związanych z optymalizacją działalności operacyjnej Spółki w związku z zaniechaniem wydobycia w obszarze górniczym Jastrzębie III a także redukcją zatrudnienia z wykorzystaniem środków budżetowych przewidzianych w ww. ustawie, co będzie miało wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania JSW.

W wyniku podpisanej umowy zbycia ZORG, do SRK zostanie przeniesionych łącznie 2148 osób, w tym grupa 1234 pracowników przejętych wcześniej przez JSW z innych spółek prowadzących działalność górniczą, wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Przejęcie tych osób przez JSW a następnie ich przeniesienie do SRK nie generuje po stronie Spółki kosztów związanych z zatrudnieniem, jak również nie przyniesie Spółce z tego tytułu oszczędności w przyszłych okresach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące