Kodeks Etyki Grupy JSW

Jednym z założeń przyjętej przez Zarząd JSW Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020 jest przyjęcie Kodeksu Etyki Grupy JSW, który stanowi podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW. Ustanawia procedury dotyczące zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości, nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób postronnych, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób zamaskowania któregokolwiek z powyższych. Daje on szanse wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgłaszania problemów na wysokim szczeblu.   

Kodeks Etyki jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie Kapitałowej JSW.

W celu ułatwienia komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki uruchomiony zostaje podany kanał komunikacji bezpośredniej poprzez stronę internetową spółki.

[email protected]remove-this.jsw.pl

Komunikacja ma służyć przekazywaniu informacji w zakresie pojawiających się naruszeń Kodeksu, zaistnienia zjawisk istotnych z punktu widzenia etyki, a nie ujętych w kodeksie oraz sugestii co do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce.

Sugestie i zgłoszenia przekazywane Rzecznikowi ds. etyki mają charakter poufny.