Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Lista uprawnionych zostanie upubliczniona 10 sierpnia

Zarząd JSW SA informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach upubliczniona zostanie w dniu 10 sierpnia 2011 roku.

Zarząd

Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju 44-330, Al. Jana Pawła II 4

 

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 1.  Informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w  przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach upubliczniona zostanie w dniu 10 sierpnia 2011 roku  w:

  1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
   44-330 Jastrzębie – Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 (poprzednia siedziba Biura Zarządu)
   Tel. +48 32 756-44-17

   oraz w następujących  zakładach JSW:

  2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" – Ruch Zofiówka
   44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6,
   Tel. +48 32 756-51-37

  3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" – Ruch Borynia
   44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4,
   Tel. +48 32 756-17-80

  4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Budryk"
   43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10,
   Tel. +48 32 239-56-11

  5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Jas-Mos"
   44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
   Tel. +48 32 756-31-16

  6. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Krupiński"
   43 - 267 Suszec, ul. Piaskowa 35,
   Tel. +48 32 756-64-53

  7. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek"
   43 - 250 Pawłowice, ul. Krucza 18, Tel. +48 32 756-23-8

   Każdy z powyższych punktów upublicznienia listy będzie czynny od dnia  10 sierpnia 2011 roku do dnia 24 sierpnia 2011r. włącznie w godzinach od 6.00 do godz. 20.00 (dni robocze) i od 6.00 do 14.00 (soboty)

 2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 24 sierpnia  2011 roku w Biurze Podawczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy Alei Jana Pawła II 4 (siedziba Biura Zarządu) oraz w Biurze Podawczym Zakładu Logistyki Materiałowej w Jastrzębiu – Zdroju  (44-330) przy ulicy Towarowej 1 oraz w Biurze Podawczym każdego wymienionego w pkt. 1 Zakładu JSW (adresy jak wyżej) mogą złożyć pisemną reklamację dotyczącą obliczenia ich okresu zatrudnienia. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej.

 3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 8 października 2013 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

 6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej.
  Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach i oddziałach.

 

Uprawnionymi pracownikami są osoby, które spełniają wymogi ustawowe wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w tym do dnia 8 października 1997 roku złożyły w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa nieodpłatnego nabycia akcji i zostały umieszczone na liście uprawnionych sporządzonej w 1997 roku. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie spowodowało utratę prawa do nabycia akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (dalej Spółka)  informuje, iż Osoby Nieuprawnione (tj. pracownicy Spółki JSW oraz Spółki Energetycznej Jastrzębie, Jastrzębskich Zakładów Remontowych, Jastrzębskiej Spółki Ubezpieczeniowej, Jastrzębskiej Agencji Turystycznej, Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, Centrum Informatyki ROW, Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, Polskiego Koksu, Koksowni Przyjaźń oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze), zatrudnione w tych spółkach według stanu na dzień pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (tj. na dzień 6 lipca 2011r.), którym będzie przysługiwało prawo na nieodpłatnego nabycia akcji serii C, będą poinformowane odrębnie o szczegółowej procedurze nabywania akcji serii C. Proces nabywania akcji serii C jest bowiem procesem odrębnym od procesu nabywania akcji serii A (akcje nabywane przez Osoby Uprawnione zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji)  i  wymaga dodatkowych uzgodnień merytoryczno-organizacyjnych.