Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

JSW publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2011 r.

|   Relacje inwestorskie - wspólne

Przychody Grupy JSW w I półroczu 2011 r. wyniosły niemal 4,7 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 35% w stosunku do I połowy 2010 r., kiedy Grupa wypracowała niemal 3,5 mld zł przychodów.


  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) bez uwzględnienia kosztów programu akcji pracowniczych wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o 53,7% do prawie 1,8 mld zł z ponad 1,1 mld zł przed rokiem, natomiast marża EBITDA wyniosła odpowiednio 37,8% i 33,1%. W/w wielkości po uwzględnieniu zdarzenia jednorazowego, jakim były koszty emisji bezpłatnych akcji serii C dla pracowników, wyniosły odpowiednio ponad 1,2 mld zł i 26,3%.
  • Zysk netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej zmniejszył się o 3,3% z 519 mln zł w I półroczu 2010 r. do 502,1 mln zł w I półroczu 2011 r.
  • Dobra sytuacja na rynku potwierdzona uzyskaniem wysokich poziomów cen węgla i koksu zarówno w I półroczu 2011 r., jak i II kwartale 2011 r.
  • 30% wzrost wartości nakładów inwestycyjnych w ujęciu gotówkowym do 493,4 mln zł w I półroczu 2011 r., obejmujący wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości: 487,7 mln zł oraz na wartości niematerialne w wysokości: 5,7 mln zł; zapowiadane projekty inwestycyjne w toku; programy efektywności kosztowej w realizacji.
  • Aktywny udział JSW na rynku akwizycji: parafowanie umowy sprzedaży Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria z MSP oraz złożenie oferty na PEC w Jastrzębiu-Zdroju.

- Miniony kwartał i półrocze możemy z pewnością zaliczyć do udanych. Koniunktura w sektorze węgla koksowego i koksu wciąż jest bardzo dobra, co odzwierciedlają zarówno ceny, jak i wolumeny produkcji i sprzedaży JSW. To z kolei przełożyło się na satysfakcjonujący poziom przychodów i zysków -– mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW. -– Nasze główne założenia strategiczne są realizowane zgodnie z planem. Intensywnie pracujemy w wielu obszarach Grupy, których celem jest poprawa efektywności naszej działalności, a także wzrost produkcji węgla i koksu. Prowadzimy wiele inicjatyw związanych z rozwojem organicznym, jak i akwizycjami. Trwają prace w kopalniach mające na celu zwiększenie wykorzystania naszych zasobów. Jesteśmy także znacznie bliżej przejęcia koksowni Victoria, która nie tylko wzmocniłaby nasz segment koksowy, ale także pozwoliła na dywersyfikację działalności poprzez wejście w nowy dla nas obszar koksu odlewniczego. 

Kluczowe dane operacyjneII kw.
2010 r.
II kw.
2011 r.
ZmianaI półrocze 2010 r.I półrocze 2011 r.Zmiana
Produkcja węgla w mln ton3,32,8-15,2% 6,7 6,1-9,0%
Produkcja koksu w tys. ton*700,8750,47,1%1 333,91 394,54,5 %
Średnia cena węgla koksowego (zł/t)584,74898,3253,6%497,42789,7658,8%
Średnia cena węgla energetycznego (zł/t)245,87254,253,4%250,51255,882,1%
Średnia cena koksu (zł/t)*1 120,521 284,0814,6%899,361 182,1031,4%

* nie uwzględnia danych z KK Zabrze

Wyniki finansowe za II kw. i I pół. 2011 r.II kw.
2010 r.
II kw.
2011 r.
ZmianaI półrocze
2010 r.
I półrocze
2011 r.
Zmiana

Przychody (mln zł)

1981,1 2393,0 20,8%3464,8 4660,234,5%

EBITDA (mln zł) bez uwzględnienia kosztów akcji pracowniczych
marża

  735,3
37,1%
 770,8
32,2%
 4,8%
-
  1 145,6
33,1%
 1 760,5
37,8%
 53,7%
-

EBITDA (mln zł)
marża

735,3
37,1%
233,9
9,8%
-68,2%
-
1 145,6
33,1%
1223,6
26,3%
6,8%
-

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (mln zł) bez uwzględnienia kosztów akcji pracowniczych
marża

    372,8
18,8%
  431,0
18,0%
  15,6%
-
    519,0
15,0%
  1039,0
22,3%
  100,2%
-

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (mln zł)
marża

  372,8
18,8%
 -105,9
-4,4%
 -128,4%
-
  519,0
15,0%
 502,1
10,8%
 -3,3%
-

Przychody

Grupa JSW odnotowała w I półroczu 2011 r. przychody na poziomie prawie 4,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 34% w stosunku do I półrocza 2010 r., kiedy Grupa wypracowała blisko 3,5 mld zł przychodów. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie węglowym (ponad 41% wzrost do 2,6 mld zł) przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu koksowego ( o ponad 27% do ok. 2,0 mld zł). Nieznacznie niższe wolumeny wyprodukowanego węgla i koksu w I półroczu 2011 r. zostały zrekompensowane z nawiązką, wyższym poziomem cen w obu segmentach jakie uzyskała Grupa JSW w I półroczu. Niższe wolumeny, to w głównej mierze efekt ograniczenia produkcji węgla w wyniku majowego wypadku w kopalni Krupiński, a także konieczności zamknięcia jednej ze ścian w kopalni Jas-Mos.

 - JSW znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość w kontekście planowanych inwestycji, których wartość powinna się zwiększać w kolejnych kwartałach. Jesteśmy też bardzo dobrze przygotowani na trudniejsze czasy i osłabienie koniunktury gospodarczej, jeśli takie miałoby nastąpić. W najbliższych kwartałach oczekujemy utrzymania zapotrzebowania na stal, a co za tym idzie na węgiel koksowy i koks - komentuje Marek Wadowski,Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych JSW.

EBITDA i zysk netto

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy JSW (bez uwzględnienia kosztów programu akcji pracowniczych) wyniósł w I półroczu 2011 r. prawie 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 53,7% w stosunku do ponad 1,1 mld wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA (bez uwzględnienia kosztów programu akcji pracowniczych) wyniosła 37,8% przy 33,1% w okresie porównawczym. Koszty związane z programem akcji pracowniczych nie mają charakteru wydatków i zostały poniesione jednorazowo w drugim kwartale 2011r., co wpłynęło na obniżenie poziomu wyników Grupy o 536,9 mln zł. EBITDA po uwzględnieniu programu akcji pracowniczych wyniosła ponad 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 6,8% w stosunku do I półrocza 2010 r.

W I półroczu 2011 r. JSW odnotowała spadek zysku netto przypadającego na akcjonariusza jednostki dominującej. W I półroczu 2011 wynik netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej spadł o 3,3% do 502,1 mln zł. Wynik ten byłby wyższy jednak wspominany wyżej efekt kosztów związanych z emisją akcji serii C obniżył go o 536,9 mln zł.

Dobra sytuacja na rynku i wysoki poziom cen, które nadal się utrzymują, a także konsekwentnie realizowana przez JSW polityka poprawy efektywności i ograniczenia kosztów, pozwoliły zachować wysoką rentowność działalności i są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały, w których JSW nie przewiduje ponoszenia tak znaczących kosztów jak te związane z emisją akcji serii C. 

Dodatkowe informacje o Grupie Kapitałowej JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

  • Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.
  • Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. Do największych spółek Grupy Kapitałowej JSW należą Koksownia Przyjaźń oraz Kombinat Koksochemiczny Zabrze, których podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja koksu.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla, jednakże Grupa zamierza zwiększyć bazę zasobową, co powinno umożliwić JSW utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach węgla przez okres następnych 60 lat.

Obszar wydobywczy JSW położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland U.S. Steel Kosice, Węglokoks, Voestalpine Stahl, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Koksownia Częstochowa Nowa i Moravia Steel. Poza odbiorcami zewnętrznymi, największa część sprzedanego przez Grupę węgla jest dostarczana do Koksowni Przyjaźń na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.

Strategia JSW zakłada zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w istniejących kopalniach (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz poszukiwanie nowych złóż. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niezależnego dostawcy koksu na rynek UE i rynek globalny i zwiększać zdolności produkcyjne swoich koksowni oraz zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych wydobycia węgla. JSW prowadzi także działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy i zwiększenia bezpieczeństwa.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Wójcik
NBS Communications

tel: 22 826 74 18
e-mail: [email protected]