Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Informacja JSW

Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność JSW na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz podjęcie działań w celu pozyskania finansowania w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do przekazanych dotychczas informacji związanych z wpływem COVID-19 na działalność JSW oraz mając na uwadze dotychczas prowadzone działania związane z minimalizacją wpływu koronawirusa na działalność JSW, dokonał oceny wpływu pandemii na poszczególne obszary działalności.
 

1. Wpływ COVID-19 na poziom produkcji węgla, poziom sprzedaży węgla i poziom robót udostępniających

W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od dnia 23 marca 2020 roku, (tj. od momentu, w którym Spółka wprowadziła trzyzmianowy system pracy w miejsce czterozmianowego w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach) do 30 czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego.

JSW doświadcza ograniczeń związanych z restrykcjami związanymi z COVID-19 także
w obszarze handlowym, w konsekwencji czego w II kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku
o około 10,9%, a w porównaniu do II kwartału 2019 roku była niższa o około 7,5%.

Z uwagi na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi.
W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca 2020 roku
do 30 czerwca 2020 roku planu robót korytarzowych w wysokości 6 291 mb.
 

2. Wpływ COVID-19 na terminowość spłaty zobowiązań publiczno-prawnych

W konsekwencji obecnej sytuacji pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości  odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych , zgodnie z  obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku  Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Łączna kwota pozostała do zapłaty z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego
i podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln zł, a nowe  terminy płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień 2020 roku.


3. Wpływ COVID-19 na koszty pracy JSW

W okresie od marca do czerwca 2020 roku JSW poniosła dodatkowe koszty pracy związane
z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Łączne koszty pracy związane z COVID-19 za ten okres wyniosły 61,7 mln zł.


4. Pozostałe koszty poniesione przez JSW w związku z COVID-19

Pozostałe koszty (bez kosztów pracy) poniesione przez Spółkę związane z profilaktyką COVID-19 w okresie do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 6,2 mln zł.

Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Spółka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,00 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.