Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda wydawanie akcji?

Kiedy będzie już znana liczba akcji przypadająca dla każdego pracownika uprawnionego rozpocznie się proces wydawania akcji. Akcje będą wydawane od dnia 10 października 2011 r. Udostępnianie akcji odbędzie się w sposób uporządkowany: dla każdej z osób uprawnionych zostanie wyznaczony dokładny termin i miejsce załatwienia wszystkich formalności. Informacje o ww. będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń w zakładach pracy, na stronie internetowej JSW S.A. oraz listownie, o ile JSW S.A. będzie w posiadaniu adresu zamieszkania uprawnionego. W wyznaczonym miejscu i terminie osoba uprawniona powinna zgłosić się na spotkanie z pracownikiem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. W czasie takiego spotkania będzie można załatwić wszelkie formalności związane z otrzymaniem akcji. Później akcje będą wydawane w wyznaczonych punktach Domu Maklerskiego PKO BP. Umowy o nieodpłatne nabycie akcji będą zawierane do dnia 8 października 2013 r.

Po upływie powyższego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji JSW wygaśnie. Tę kwestię jasno reguluje ustawa i nie ma od tego odstępstw!

Kiedy dowiem się ile dostanę akcji i ile są warte? Kto mnie o tym poinformuje?

Liczba akcji dla każdego pracownika będzie znana nie później niż do dnia 10 października 2011 r. Zostanie ona ustalona w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wcześniej wszyscy pracownicy (oraz osoby, które są uprawnione do akcji, ale nie są już pracownikami) zostaną podzieleni na grupy, wyodrębnione ze względu na okres zatrudnienia. W ramach jednej grupy wszyscy dostaną taką samą liczbę akcji. Podział na grupy nastąpi w oparciu o listy pracowników, uwzględniające staż zatrudnienia w spółce oraz w jej poprzedniku prawnym. 

Trzeba pamiętać, że akcje pracownicze są objęte dwuletnim zakazem obrotu co wynika z ustawy.

Dopiero po upływie tego okresu pracownicy (uprawnieni i nieuprawnieni) będą mogli sprzedać akcje. Cena rynkowa akcji zależy od kursu giełdowego określonego na moment ich sprzedaży. 

W skrzynce pocztowej znalazłem ofertę na skup akcji JSW? Czy to się opłaca?

Firmy oferują często zakup akcji za bardzo niewielki procent ich wartości. Bank PKO BP wypracował ofertę udzielenia pracownikom pożyczek pod zastaw akcji, tak aby mogli oni uzyskać pieniądze z akcji wcześniej, a spłacić pożyczkę, np. z środków uzyskanych ze sprzedaży akcji (o szczegóły tej oferty proszę pytać w Banku). 

Ponadto Zarząd będzie rekomendował regularną wypłatę dywidendy, tj. wypłatę z zysku – to będzie dla pracowników realna korzyść, nawet w trakcie trwania zakazu sprzedaży. 

To ile rzeczywiście będą warte akcje zależeć będzie od dnia sprzedaży oraz ich wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych, przy czym pamiętać należy, iż sprzedaż akcji będzie możliwa dopiero po dniu 8 lipca 2013 r. 

Przykład:

Na dzień 1 września 2011 r. jedna akcja JSW (przy kursie otwarcia, tj. początek otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w danym dniu) była warta 108 zł na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdyby pracownik sprzedał w tym dniu np. 300 akcji po cenie 108 zł, otrzymałby kwotę 32.400,00 zł. (300 akcji x 108 zł).

Gdyby pracownik zaś sprzedał akcje, np. dnia 21 sierpnia 2011 r., kiedy to jedna akcja JSW była warta 102,75 zł na Giełdzie Papierów Wartościowych, otrzymałby kwotę tj. 30.825,00 zł (300 akcji x 102,75 zł), tj. niższą o 1.575,00 zł niż w dniu 5 września 2011 r. 

Zatem na chwilę obecną nie można określić ile akcje będą warte na GPW po dniu 8 lipca 2013 r., tj. po dniu kiedy przestanie obowiązywać zakaz ich sprzedaży. Akcje te mogą być warte dużo więcej niż na dzień dzisiejszy, a tym samym mogą być warte dużo więcej niż kwota otrzymana przez pracownika od firmy obecnie skupującej akcje.

Nie złożyłem oświadczenia o chęci nabycia akcji w 1997 roku, ale wciąż jestem pracownikiem JSW S.A. Czy jestem traktowany jak pracownik uprawniony czy nieuprawniony?

Jak pracownik nieuprawniony na mocy ustawy. Jeżeli osoba uprawniona nie złożyła w terminie oświadczenia o woli nabycia akcji, jej prawo do nieodpłatnego nabycia akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji bezpowrotnie wygasło.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wypracował jednak wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa i Ministerstwem Gospodarki rozwiązanie, aby osoby zatrudnione w JSW S.A. na dzień pierwszego notowania akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., tj. na dzień 6 lipca 2011 r. zostały potraktowane jako pracownicy nieuprawnieni ustawowo i otrzymały akcje JSW. W praktyce zatem pracownik nieuprawniony ustawowo otrzyma darmowe akcje serii „C” JSW, przydział których odbędzie się w późniejszym terminie na zasadach wypracowanych przez związki zawodowe i JSW.

Mój ojciec, który zmarł dwa lata temu, jest na liście pracowników uprawnionych. Czy należą mi się jego akcje? Co muszę zrobić?

Tak, spadkobiercom należą się akcje pracownicze. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji podlega dziedziczeniu. Jeżeli sprawdziłeś i ojciec jest na liście pracowników uprawnionych to jego spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje JSW S.A., które przypadałyby na niego. Trzeba będzie jednak przedstawić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia po uprawnionym pracowniku. Może być to albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Czynności, które musi wykonać spadkobierca będą różne w zależności od tego, czy posiada on już dokument, o którym mowa powyżej, czy dopiero musi go uzyskać. Spadkobierca uprawnionego pracownika, może nieodpłatnie nabyć akcje JSW S.A. pod warunkiem przedstawienia dokumentu, o którym mowa powyżej.

Jeżeli zatem spadkobierca ma już dokument potwierdzający jego uprawnienia do spadku po uprawnionym pracowniku musi jedynie złożyć w powyższym terminie oświadczenie o woli nabycia akcji (zawrzeć umowę) oraz przedstawić oryginał jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

Jeżeli nie masz jednego z powyższych dokumentów, to powinieneś:

  1. udać się ze wszystkimi spadkobiercami do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia;
    albo
  2. wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.


O sądowe stwierdzenie nabycia spadku należy wystąpić do sądu najpóźniej do dnia 7 października 2013 r. W takim przypadku termin na złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o woli nabycia akcji (zawarcie umowy) oraz przedstawienia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku biegnie od chwili doręczenia takiego postanowienia przez sąd. W przypadku uzyskania notarialnego poświadczenia nabycia spadku, termin na zawarcie umowy przez spadkobiercę wydłuża się o jeden miesiąc w stosunku do zasad ogólnych, o ile śmierć uprawnionego pracownika nastąpiła przed upływem terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. W tym terminie należy przedstawić też zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Co zrobić jeśli jako spadkobierca nie mam dokumentu potwierdzającego moje prawo do dziedziczenia po uprawnionym?

Jeżeli spadkobierca nie dysponuje jeszcze dokumentem potwierdzającym jego prawo do dziedziczenia po uprawnionym pracowniku, to powinien niezwłocznie udać się do notariusza w celu poświadczenia dziedziczenia lub wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
O stwierdzenie nabycia spadku należy wystąpić do sądu najpóźniej do dnia 7 października 2013 r. W takim przypadku termin na złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o woli nabycia akcji (zawarcie umowy) oraz przedstawienia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku biegnie od chwili doręczenia takiego postanowienia przez sąd.

Umowa może zostać zawarta w ciągu 24 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia.
W przypadku uzyskania notarialnego poświadczenia nabycia spadku, termin na zawarcie umowy przez spadkobiercę wydłuża się o jeden miesiąc w stosunku do zasad ogólnych, o ile śmierć uprawnionego pracownika nastąpiła przed upływem terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. W tym terminie należy przedstawić też zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Czy osoby uprawnione do akcji innych spółek, muszą zrzekać się tych uprawnień, jeżeli chcą nabyć akcje JSW S.A.?

Tak. Dotyczy to zarówno pracowników uprawnionych ustawowo, jak i nieuprawnionych ustawowo.

Pracownik uprawniony ustawowo przed zawarciem umowy o nieodpłatne nabycie akcji przy pracowniku Domu Maklerskiego musi złożyć oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (udziałów) w innej spółce.

Pracownik nieuprawniony ustawowo przed zawarciem umowy przy pracowniku Domu Maklerskiego będzie musiał złożyć oświadczenie, do akcji (udziałów) jakich spółek jest uprawniony na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień do takich akcji (udziałów).

Zarówno oświadczenia pracowników uprawnionych ustawowo, jak i pracowników nieuprawnionych ustawowo będą stanowiły załącznik do umowy i zostaną przekazane do Ministerstwa Skarbu Państwa koordynującego cały proces wydawania akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Jestem na liście pracowników uprawnionych do otrzymania akcji JSW S.A. W międzyczasie jednak zostałem zwolniony. Czy otrzymam akcje?

Trzeba rozróżnić dwie sytuacje: (I) uprawnienie do akcji z mocy ustawy (seria „A”); oraz (II) uprawnienie do akcji w ramach Pakietu Pracowniczego przygotowanego przez JSW S.A. (pracownicy nieuprawnieni ustawowo – seria „C”).

Pracownik, który jest uprawniony do akcji z mocy ustawy (spełnia warunki określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji), jest uprawniony do otrzymania akcji, niezależnie od tego, czy w chwili obecnej jest zatrudniony w JSW.

W drugim przypadku, do akcji JSW S.A. będą uprawnione osoby, które były zatrudnione
w JSW S.A. na dzień debiutu JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych (tj. 6 lipca 2011 r.). Jeżeli zatem pracownik został zwolniony przed tym dniem, to nie nabył prawa do takich akcji. Jeżeli jednak pracownik został zwolniony po tym dniu, to zachował on prawo do nieodpłatnego nabycia akcji.

Co to jest dywidenda i czy będzie mi przysługiwać, jeżeli nabędę akcje?

Dywidenda jest zyskiem spółki za rok obrotowy, który może być przeznaczony przez Spółkę do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy (tj. posiadaczy akcji). Uchwałę taką podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do 30 czerwca następnego roku.

Jeśli zatem na mocy uchwały dywidenda zostanie przyznana, pracownik, który zawarł umowę otrzyma zysk z tytułu posiadania akcji. 

Czy muszę zakładać rachunek maklerski

Zakładanie rachunku maklerskiego nie jest obowiązkowe do dnia sprzedaży przez pracownika akcji na GPW.

Czy muszę zapłacić podatek przy zawarciu umowy czy dopiero po sprzedaży akcji. W jakiej wysokości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozliczenia podatku dochodowego od wartości nabytych akcji pracowniczych należy dokonać po ich sprzedaży. Podatkowi od dochodów z papierów wartościowych podlega bowiem nie ich nabycie, ale sprzedaż. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Rozliczany jest w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia roku następującego po roku sprzedaży akcji.

To oznacza, że podatek od sprzedaży akcji będzie trzeba zapłacić po zbyciu akcji, co będzie możliwe najwcześniej po dniu 8 lipca 2013 r. Nawet jeżeli teraz pracownik zawarł przedwstępną umowę, na podstawie której zobowiązał się zbyć akcje, to podatek będzie musiał zapłacić w dniu zawarcia umowy ostatecznej, czyli po dniu 8 lipca 2013 r. Podatek będzie wynosił 19 % ceny sprzedaży. Jeżeli jednak cena sprzedaży określona w umowie będzie odbiegać znacznie od ceny rynkowej akcji, tj. ceny akcji na giełdzie papierów wartościowych na dzień zawarcia ostatecznej umowy, wówczas Urząd Skarbowy ma prawo wezwać sprzedającego akcje, do zapłaty różnicy w podatku obliczonym na podstawie rzeczywiście otrzymanej sumy sprzedaży, a podatku obliczonego na podstawie wartości rynkowej.
Należy przez to rozumieć, że jeżeli pracownik dostał za podpisanie umowy, w której zobowiązał się zbyć akcje, np. 40 zł za jedną akcję, to w dniu podpisania umowy ostatecznej, tj. po dniu 8 lipca 2013 r. będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 19 %. Jeżeli natomiast na dzień zawarcia umowy ostatecznej akcja będzie warta np. 150 zł, to Urząd Skarbowy może wezwać sprzedającego do zapłaty 19 % podatku od kwoty 150 zł a nie 40 zł.

Przykładowo:
Kowalski w dniu 30 sierpnia 2011 r. podpisał umowę, w której zobowiązał się sprzedać pakiet akcji. Za 24 letni staż pracy zaoferowano mu np. 12.000,00 zł. Jeżeli za 24 letni staż pracy Kowalski otrzyma ok. 320 akcji, to oznacza że sprzedał jedną akcje za 37,50 zł.

Następnie, np. dnia 9 lipca 2013 r. (kiedy zbycie akcji będzie już możliwe) Kowalski zawrze umowę ostateczną. W tym dniu powstanie obowiązek zapłaty podatku.

Kowalski zapłaci wtedy podatek od ceny którą otrzymał dnia 30 sierpnia 2011 r. za sprzedaż akcji, tj. 19 % od kwoty 12.000,00 zł co równa się kwocie 2.280,00 zł

Załóżmy, że na dzień zawarcia ostatecznej umowy tj. na dzień 9 lipca 2013 r. akcja na rynku będzie warta 150 zł.

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną za jedną akcje przez Kowalskiego w 2011 r. (37,50 zł), a wartością rynkową na dzień zawarcia umowy ostatecznej (np. 150 zł) wynosić będzie 112,50 zł.

W tym momencie Urząd Skarbowy uzyskując informacje o cenie sprzedaży (należy pamiętać że każdy uprawniony będzie musiał wypełnić PIT 8c po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży akcji), zgodnie z art. 19 ustawy o PIT może wezwać strony umowy (w tym sprzedającego) do zmiany wartości akcji oznaczonych w umowie zawartej w 2011 r., nawet do wysokości wartości rynkowej akcji na dzień zawarcia ostatecznej umowy, tj. na dzień 9 lipca 2013 r.

Jeśli wartości akcji w dniu podpisania ostatecznej umowy wynosić będzie 150 zł, to przy założeniu, że taki pracownik otrzyma 320 akcji, wartość umowy wynosić będzie 48.000,00 zł.

To może oznaczać, że pracownik, który otrzymał w 2011 r. kwotę np. 12.000,00 zł., w lipcu 2013 r. może zostać wezwany do zapłaty podatku w wysokości 19 % od kwoty 48.000,00 zł, który będzie wynosił 9.120,000 zł.

W efekcie zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pracownik, który otrzymał w 2011 r. kwotę np. 12.000,00 zł za sprzedaż akcji, w 2013 r. będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 9.120,00 zł. Dochód takiego pracownika zatem będzie wynosił 2.880,00 zł a nie np. hipotetycznie 48.000,00 zł !!!!

Podkreślić jednak należy, że wszystko będzie zależeć od wartości akcji w dniu sprzedaży akcji tj. najwcześniej po dniu 8 lipca 2013 r.

Przewidując wzrost wartości akcji JSW w najbliższych latach warto rozważyć niesprzedawanie akcji prywatnym firmom, gdyż wysoce prawdopodobnym jest fakt poniesienia straty w przypadku sprzedania ich w dniu dzisiejszym!!!

Jestem spadkobiercą. Ile dostanę akcji pracowniczych?

Wszyscy spadkobiercy otrzymają razem taką ilość akcji, jaką otrzymałby uprawniony pracownik, gdyby żył (ilość akcji ustaloną przy uwzględnieniu stażu pracy wskazanego, dla uprawnionego zmarłego pracownika, na liście stażowej). Spadkobiercy mogą nabyć akcje na współwłasność (wszyscy razem) albo na podstawie odrębnie (dla każdego ze spadkobierców) sporządzonych umów nieodpłatnego zbycia akcji.

Umowy odrębne będą mogły być sporządzane na podstawie wcześniej zawartej:
- umowy o dział spadku, w której został podzielony cały spadek po zmarłym uprawnionym pracowniku;
- umowy o częściowy dział spadku – wówczas spadkobiercy decydują jaka liczba akcji przypadnie każdemu z nich;

Przykładowy wzór umowy o częściowy dział spadku znajduje się tutaj.

W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest nieobecny i gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba ta żyje, osoba, która ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej, o ustanowienie dla niej kuratora. 

Ile będzie kosztować otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego w DM PKO BP?

Otwarcie i prowadzenie rachunku maklerski w DM PKO BP dla osób uprawnionych jest  do końca 2013 r. bezpłatne, pod warunkiem zapisania akcji JSW S.A. na rachunek maklerski w DM PKO BP.

Czy potrzebny jest rachunek bankowy/maklerski aby uczestniczyć w podziale zysków spółki (dywidendzie)?

Nie. Osoby, które złożą wniosek o ich wpis do Księgi Akcyjnej jako akcjonariuszy, a nie mają rachunku maklerskiego bądź bankowego, będą uczestniczyły w podziale zysków spółki (dywidendzie) na równi z innymi akcjonariuszami, z tą różnicą, że wypłata dywidendy nie będzie odbywała się za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku.

Czy jeśli posiadam już rachunek maklerski muszę otwierać kolejny rachunek?

Nie. Osoby, które posiadają już rachunek maklerski otwarty np. podczas oferty pierwotnej JSW S.A. mogą wykorzystać ten rachunek w procesie Sprzedaży akcji pracowniczych (po ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu) .

W takim razie do czego służy rachunek maklerski?

Rachunek maklerski służy do zapisywania na nim zdematerializowanych (nie posiadających formy dokumentu) papierów wartościowych. Wydawane pracownikom akcje mają obecnie formę dokumentu , ale po upływie okresu zakazu obrotu nimi, oraz po ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, będą mogły zostać zapisane na rachunkach maklerskich ich posiadaczy, którzy następnie będę mogli je zbyć na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Czy do objęcia akcji i późniejszego ich zbycia potrzebny jest rachunek maklerski – czy musi to być rachunek maklerski w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego?

Do objęcia akcji JSW S.A. i ich późniejszego zbycia posiadanie rachunku maklerskiego nie jest obowiązkowe, ani w DM PKO BP, ani w innym domu maklerskim. Znaczy to tyle, że bez rachunku maklerskiego możliwe jest zarówno objęcie akcji JSW S.A. ich zbycie.

Akcje pracownicze odziedziczyła osoba małoletnia, kto podpisuje umowę nabycia akcji i na jakich warunkach?

Jeżeli wśród spadkobierców osoby uprawnionej jest osoba małoletnia, reprezentowana ona będzie przy czynnościach zmierzających do przeniesienia własności akcji przez przedstawiciela ustawowego (matkę, ojca, ewentualnie opiekuna). Przedstawiciel ustawowy podpisze za małoletniego taką umowę. Rodzice nie mogą jednak dokonywać w imieniu osoby małoletniej czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko, bez uzyskania wcześniejszej zgody sądu.
Przykładem dokonania przez rodzica czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może być podpisanie w imieniu osoby małoletniej (dziecka) umowy o częściowy dział spadku, w wyniku której dziecko jest całkowicie pozbawione akcji wchodzących w skład masy spadkowej lub ilość akcji przydzielona osobie małoletniej jest mniejsza niż liczba akcji wynikająca z udziału w masie spadkowej określonej w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza.

Przedstawiciel ustawowy, przed podpisaniem umowy nieodpłatnego nabycia akcji, składa oświadczenie, że na dzień zawarcia umowy „nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo jego władza nie uległa zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec dziecka”. 

Jestem spadkobiercą dziedziczę spadek w 1/3 części, czy mogę podzielić się akcjami z pozostałymi spadkobiercami przy zawarciu umowy o nabycie udziałów, czy wszyscy musimy nabyć akcje jako współwłaściciele?

Spadkobiercy mogą nabyć akcje jako współwłaściciele, wówczas wszyscy spadkobiercy podpiszą jedną umowę o zbycie wszystkich akcji, które przysługiwałyby zmarłemu uprawnionemu pracownikowi.

Spadkobiercy mogą także nabyć akcje na podstawie odrębnie (dla każdego ze spadkobierców) sporządzonych umów nieodpłatnego zbycia akcji, jeżeli wcześniej zawarli odrębną umowę o dział spadku. Zawarcie umowy o dział spadku ułatwi rozliczenie akcji pomiędzy spadkobierców, bowiem gdy upłynie już termin w jakim akcji nie można zbyć, każdy spadkobierca otrzyma akcje w liczbie określonej w umowie.

Na podstawie umowy o dział spadku, spadkobiercy mogą podzielić cały spadek.

Spadkobiercy mogą zawrzeć także umowę o częściowy dział spadku, w takiej umowie spadkobiercy wskazują jaka liczba akcji przypadnie każdemu z nich.
Liczba akcji jakie otrzyma spadkobierca na podstawie umowy o dział spadku może być określona przy uwzględnieniu jego udziału w masie spadkowej określonego w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza (np. jeżeli spadkobierca dziedziczy spadek w 1/3 można wskazać w umowie, że otrzyma on 1/3 akcji przysługujących zmarłemu uprawnionemu pracownikowi).
Uwaga!!! Akcje można podzielić zgodnie z udziałem spadkowym, tylko jeżeli dzielą się bez części ułamkowych.