Ważna informacja

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA AKCJI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ORAZ DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Niniejsze strony zawierają informacje na temat pierwszej oferty publicznej akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) obejmującej sprzedaż akcji Spółki przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa („Akcjonariusz Sprzedający”).

INFORMACJE NA DALSZYCH STRONACH SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE

DLA:

  1. OSÓB, KTÓRYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ W POLSCE, LUB
  2. OSÓB, KTÓRYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I KTÓRE SĄ INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI (w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej 2003/71/EC)

Oferta publiczna akcji Spółki ma miejsce wyłącznie na terytorium Polski. Ani Spółka ani Akcjonariusz Sprzedający, ani żaden podmiot działający w ich imieniu lub na ich rachunek nie podjął, ani nie zamierza podejmować żadnych czynności, które mogłyby być uznane za ofertę publiczną akcji Spółki w jakimkolwiek państwie poza Polską.

 

Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt przygotowany w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki oraz dopuszczeniem ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA TYCH STRONACH INTERNETOWYCH NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Papiery wartościowe, o których mowa na tych stronach nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. Informacje zamieszczone na tych stronach nie stanowią oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani nie są skierowane do żadnego podmiotu w państwie, w którym kierowanie takiej oferty lub zaproszenia byłoby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną one zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych lub taka oferta lub zbycie jest dokonywana w oparciu o wyjątek od obowiązku rejestracji w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie prowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszczonych na tych stronach sieci Internet. W związku z tym osoby odwiedzające nasze strony powinny zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej w tej sprawie i zastosować się do obowiązujących ograniczeń.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ:

Nie jestem, ani podmiot, który reprezentuję nie jest, w Stanach Zjednoczonych

Moje miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu, który reprezentuję znajduje się w Polsce, albo moje miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu, który reprezentuję, znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jestem, lub podmiot, który reprezentuję jest, inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej 2003/71/EC)

Zapoznałem się z powyższymi ograniczeniami i zobowiązuję się ich przestrzegać. Klikając na pole „Dalej”: (i) potwierdzam, że informacje zamieszczone na następnych stronach przeznaczone są wyłącznie dla osób, których miejsca zamieszkania albo siedziba znajdujące się w Polsce, lub dla osób, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się w innym państwie członkowskich Unii Europejskiej i są inwestorami kwalifikowanymi (zgodnie z powyższą definicją), (ii) potwierdzam, że rozpowszechnianie tych informacji w innych państwach, w tym w Stanach Zjednoczonych, może podlegać ograniczeniom lub być zabronione przez przepisy prawa, oraz (iii) zobowiązuję się nie przekazywać informacji zamieszczonych na tych stronach do Stanów Zjednoczonych, ani do publikacji które znajdują się w powszechnym obiegu w Stanach Zjednoczonych lub do jakiegokolwiek innego państwa, w którym takie przekazywanie może podlegać ograniczeniom lub być zabronione przez przepisy prawa.

Tak Nie