Zarządzanie ryzykiem

Jastrzębie-Zdrój, 14.06.2013 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w wyniku podjęcia w ostatnich kilku latach szeregu działań i wysiłku Zarządu i komórek organizacyjnych Spółki konsekwentnie rozwijała i modyfikowała funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Na każdym z etapów rozwoju systemu ERM (system zarządzania ryzykiem), Spółka korzystała ze współpracy z zewnętrznymi ekspertami renomowanych firm doradczych i audytorów.

Propozycje najlepszych dla Spółki rozwiązań systemowych ERM opracowano w wyniku szeregu spotkań, analizy merytorycznych dokumentów, konsultacji Doradców zewnętrznych z pracownikami Spółki oraz, korzystając i opierając się na praktykach systemów COSO, FERMA oraz ISO przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokich wymagań i specyfiki Spółki jako przedsiębiorstwa górniczego.

Uznając wagę zarządzania ryzykiem w realizacji celów Spółki, dla kluczowych menadżerów, właścicieli ryzyk przeprowadzane są cykliczne szkolenia i prezentacje, warsztaty.

System Zarządzania Ryzkiem w JSW oparty jest na zatwierdzonym przez Zarząd JSW S.A.  dokumentach: Polityka Zarządzania Ryzkiem Korporacyjnym i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Spełnia on najwyższe standardy zarządzania ERM i stanowi kompleksowy opis, sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, którego celem jest:

  • identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących wywrzeć negatywny wpływ na Spółkę,
  • utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz
  • zapewnienie realizacji celów  biznesowych.

System wspiera narzędzie IT.

Sprawne funkcjonowanie systemu i realizacji zadań zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewnia specjalnie dedykowany do tego i powołany w strukturze organizacyjnej JSW S.A., Pełnomocnik ds. Zarządzania Ryzykiem. W ramach realizowanych celów i zadań Pełnomocnik ERM wspólnie z właścicielami ryzyk zbiera informację o ryzykach, analizuje obowiązujące mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko i  wypracowuje rekomendacje dla aktualnych planów reakcji na ryzyko. Raz na kwartał Pełnomocnik ds. Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym przygotowuje dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej raport z monitoringu ryzyk.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych” czuje się zobowiązana do stosowania sformalizowanego systemu  zarządzania ryzykiem.

Dużą rolę spełnia również powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki, Komitet Audytu, którego jednym z obszarów zainteresowania jest rozpoznanie:

  • czy spółka posiada sformalizowany system zarządzania ryzykiem,
  • czy spółka czyni stosowne wysiłki, by zminimalizować zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
  • i czy spółka reaguje na pojawiające się sygnały ostrzegawcze.

Można wskazać następujące poziomy zarządcze dla których wypływają korzyści z funkcjonującego w Spółce systemu ERM:

  • Rada Nadzorcza otrzymuje pogłębioną informację o kluczowych ryzykach, ich znaczeniu dla Spółki oraz informację na temat aktualnie podjętych działań mających na celu zapobieżeniu lub ograniczeniu ryzyka,
  • decyzje Zarządu podejmowane są w oparciu o „solidne informacje”, z pełną świadomością związanego z nim ryzyka oraz możliwością kontrolowania go dla zapewnienia dobrych wyników,
  • dla Właścicieli i interesariuszy zarządzanie ryzykiem minimalizuje niepewność związaną z realizacją celów organizacji, poprawia zdolność reagowania na sytuacje kryzysowe,
  • posiadanie i sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w firmie upewnia Zarząd, Radę Nadzorczą, Komitet Audytu i Interesariuszy, że wszystkie istotne ryzyka są znane, zrozumiałe i kontrolowane w sposób systematyczny i ustrukturyzowany.

Kluczowi menadżerowie w JSW odpowiadają za zarządzanie ryzykami we wszystkich obszarach działalności Spółki: operacyjnym, strategicznym, finansowym, handlowym, prawno-regulacyjnym.

Kluczowymi ryzykami są:

1)  „Strategia wzrostu i akwizycje” 

2) „Ceny rynkowe surowców energetycznych w długim horyzoncie czasowym”

3) „Wahania poziomu popytu i zmiany w jego strukturze”

4) „Zdolności produkcyjne, wydajność i efektywność produkcji ”

5) „Planowanie produkcji” 

6) „Dostępność pracowników i podwykonawców” 

7) „Ryzyko cen towarów” 

8) „Ryzyko walutowe” 

9) „Sukcesja i obsadzanie kluczowych stanowisk”  

10) „Dobór, alokacja i rozwój zasobów ludzkich”   

11) „Nieprzewidziane zaburzenia geologiczne”  

12) „Zagrożenia wynikające z powstawania szkód górniczych na powierzchni”

Wybrane kluczowe ryzyka charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem oraz efektywnymi mechanizmami kontrolnymi jednak istnieje tu silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko.

Uświadomienie sobie poziomu ryzyka stanowi w JSW S.A. ważny składnik procesu planistycznego.

Zarząd podkreśla, że zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i odbywa się we wszystkich znaczących ogniwach struktury organizacyjnej Spółki i Grupy. Dynamicznie zmieniające się prawne i ekonomiczne otoczenie Spółki wymusza stałą konieczność przeprowadzania procesu rewizji i aktualizacji rejestru ryzyk, w tym ich definicji i opisów, weryfikacji listy właścicieli ryzyk, wzmocnienia wsparcia dla właścicieli ryzyk oraz stopniowego doskonalenia systemu ERM, w tym również narzędzia IT.