Walne Zgromadzenie - 2018

Dokumenty przedkładane ZWZ

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zgłoszone na wniosek Akcjonariusza
w trybie art. 401 § 4 Ksh dotyczące punktu 12 i 15 porządku obrad

Wzory formularzy: