Walne Zgromadzenie - 2018

Zapis video z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2018 r.
Zapis video z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2018 r.

Dokumenty przedkładane ZWZ

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zgłoszone na wniosek Akcjonariusza
w trybie art. 401 § 4 Ksh dotyczące punktu 12 i 15 porządku obrad

Wzory formularzy: