Dane za 2018 rok

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Suma bilansowa mln zł 14 074,7 12 243,8
Aktywa trwałe mln zł 10 056,3 8 790,8
Aktywa obrotowe mln zł 4 018,4 3 453,0
Kapitał własny mln zł 8 174,4 5 866,2
Zobowiązania mln zł 5 900,3 6 377,6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży mln zł 7 286,4 6 684,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 420,1 2 658,0
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 854,6 2 206,7
EBITDA mln zł 2 408,2 2 822,1
Marża EBITDA % 33,1 42,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 795,6 2 223,8
Zysk (strata) netto mln zł 1 442,0 1 791,1
Całkowite dochody razem mln zł 1 447,4 1 796,6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 445,1 2 337,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 189,3) (495,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (215,2) (607,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 040,6 1 234,7
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Płynność bieżąca   1,11 1,85
Płynność szybka   0,94 1,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,52
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,72 1,09
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,89 0,86
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Rentowność netto sprzedaży % 19,8 26,8
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 10,2 14,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 17,6 30,5

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2018 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Suma bilansowa mln zł 13 580,8 12 261,2
Aktywa trwałe mln zł 9 799,7 8 849,5
Aktywa obrotowe mln zł 3 781,1 3 411,7
Kapitał własny mln zł 7 810,1 5 517,0
Zobowiązania mln zł 5 770,7 6 744,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
I półrocze 2017
okres od 01.01.
do 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 933,5 4 693,5
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 1 797,5 2 041,8
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 397,9 1 742,9
EBITDA mln zł 1 767,1 2 152,0
Marża EBITDA % 35,8 45,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 351,8 1 768,8
Zysk (strata) netto mln zł 1 086,4 1 429,1
Całkowite dochody razem mln zł 1 073,2 1 447,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
I półrocze 2017
okres od 01.01.
do 30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 804,2 1 654,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (705,0) (679,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (157,4) (376,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 941,8 598,3
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Płynność bieżąca   1,09 1,72
Płynność szybka   0,90 1,49
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,55
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,74 1,22
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,87 0,84
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Rentowność netto sprzedaży % 22,0 30,4
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 8,0 11,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 13,9 25,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2018 roku.

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9 4 224,1
Kapitał własny mln zł 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4 8 719,2
Zobowiązania mln zł 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 951,9 1 046,6 (114,8) (205,4) (90,2) 204,2
EBITDA mln zł 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3 490,8
Marża EBITDA % 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 940,4 1 062,9 (131,6) (240,8) (114,9) 184,6
Zysk (strata) netto mln zł 757,9 863,0 (59,5) (196,7) (88,5) 145,4
Całkowite dochody razem mln zł 753,9 880,7 (56,3) (227,0) (88,5) 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (127,6) (71,6) (15,9) 40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 193,5 190,0 (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   1,31 1,66 0,37 0,52 1,56 1,99
Płynność szybka   1,08 1,40 0,23 0,39 1,27 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,41 0,59 0,67 0,53 0,39 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,70 1,42 2,02 1,14 0,64 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,92 0,81 0,49 0,79 1,03 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży % 30,2 36,3 (4,2) (10,9) (5,3) 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 6,0 7,2 (0,5) (1,3) (0,7) 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 10,1 17,4 (1,5) (2,8) (1,1) 1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2018 roku