Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 59/2019

Zawarcie umowy na dostawy koksu do LIBERTY GALATI S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 roku, pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako „Sprzedający”), a LIBERTY GALATI S.A. z siedzibą w Rumunii (występująca w Umowie jako „Kupujący”) została zawarta umowa na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych („Umowa”).

Dostawy koksu przeznaczone są na rynek rumuński.

Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1,7 mld PLN.

Warunki Umowy, w tym warunki finansowe, odpowiadają warunkom powszechnie stosowanym dla kontraktów na dostawy koksu.

Umowa została uznana jako istotna dla JSW z uwagi na jej prognozowaną wartość oraz stopień dywersyfikacji sprzedaży koksu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące