Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 38/2011

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku powziął informację z Ministerstwa Gospodarki, które działając w imieniu Skarbu Państwa zawiadomiło, iż  w związku z rozpoczętym w dniu 10 października 2011 r. procesem nieodpłatnego nabywania akcji Spółki od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników Spółki na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego udziału Skarbu Państwa do poziomu 63,65 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 31 października 2011 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 77.158.023 akcje Spółki, które stanowiły 64,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 77.158.023 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 10 listopada 2011 r. Skarb Państwa posiada 75.884.804 akcje Spółki, które stanowią 63,65 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 75.884.804 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące