Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 36/2017

|   Relacje inwestorskie

Zawarcie umowy na dostawy węgla

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako „Sprzedający”), a voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH z siedzibą w Linz Austria (występujący w Umowie jako „Kupujący”) na sprzedaż węgla koksowego.

Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1,35 miliarda PLN (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów PLN).

Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 5 lat począwszy od 01.04.2018 r. do 31.03.2023 r.

Szczegółowe warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych.

Walutą rozliczenia Umowy jest EURO.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych za wyjątkiem zwyczajowo stosowanych w umowach tego typu klauzul dotyczących rozliczenia jakości dostarczanego węgla, w postaci bonifikat cenowych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące