Raport bieżący nr 16/2021

Powołanie członków Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż 4 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu:

1) Pana Jarosława Jędryska na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 10 maja 2021 roku;

2) Pana Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW X kadencji, z dniem 5 maja 2021 roku.

Pozostałe informacje o powołanych członkach Zarządu JSW wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim