Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 15/2019

|   Relacje inwestorskie

Aktualizacja dotycząca ewentualnej współpracy pomiędzy Prairie Mining i JSW

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym JSW oraz Prairie Mining Limited (“Prairie”) dokonały zmiany umowy o zachowaniu poufności („Umowa”), o której Spółka pierwotnie informowała w raporcie bieżącym z 28 marca 2018 r., w ten sposób, że wydłużony został termin obowiązywania tej Umowy o kolejne 6 miesięcy, do dnia 28 września 2019 roku, w celu prowadzenia dalszych rozmów.

JSW przeprowadziła wstępne badanie Prairie i jej projektów. Aktualne pozostają ustalenia, że w projekcie Jan Karski potwierdzono, że część złoża „Lublin” zawiera węgiel gazowo-koksowy typ 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać wykorzystany przez JSW. Badanie potwierdziło również techniczne możliwości i potencjalne synergie związane z udostępnieniem pokładów węgla ze złoża Dębieńsko przy wykorzystaniu infrastruktury sąsiedniej kopalni Knurów-Szczygłowice. Wykorzystanie tych synergii wiązałoby się z koniecznością modyfikacji warunków technicznych przedsięwzięcia oraz uzyskania niezbędnych zmian decyzji administracyjnych, w tym koncesyjnych. W ocenie JSW infrastruktura Ruchu Szczygłowice potencjalnie umożliwia prowadzenie wydobycia węgla orto-koksowego typu 35 z pokładów złoża Dębieńsko w terminie do 18 miesięcy od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i zmiany koncesji.

Strony uznały, że potrzebują więcej czasu na omówienie struktury transakcji i jej warunków handlowych. Intencją obu Stron jest kontynuowanie negocjacji w kolejnych miesiącach, w szczególności w zakresie:

1) Potencjalnej struktury transakcji i warunków biznesowych współpracy lub transakcji;

2) Dostosowania projektów Dębieńsko i Jan Karski, do koncepcji JSW i w celu zmaksymalizowania potencjalnych synergii.

Nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy (-ów), nie ma też pewności co do formy ewentualnej(-ych) transakcji.

Należy podkreślić, że potencjalna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, mogą być zależne od spełnienia szeregu warunków, m.in.: niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów.

W celu uniknięcia wątpliwości JSW oświadczyła, że pomimo, iż Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadającym 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW, a Prairie wszczęła spór inwestycyjny z Rzecząpospolitą Polską, JSW będzie działała jedynie jako racjonalny inwestor przestrzegający zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy w takich samych okolicznościach, o której mowa w art. 20 Kodeksu spółek handlowych.

Spółki będą przestrzegać swoich obowiązków w zakresie przekazywania na rynki wymaganych informacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące