Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 10/2019

|   Relacje inwestorskie

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, deklarowanym dniem publikacji Jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok był dzień 21 marca 2019 roku.

Nowy termin publikacji Jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok został wyznaczony na dzień 14 marca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące