Zapisy na akcje JSW S.A. - informacja dla Osób Uprawnionych

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Szanowni Inwestorzy,

Zapraszamy Osoby Uprawnione do wzięcia udziału w ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Osobą Uprawnioną jest pracownik Spółki JSW S.A., Spółek Zależnych i Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" S.A., który pozostawał w stosunku pracy z którąś ze spółek z Grupy lub KK Zabrze w dniu 31 maja 2011 roku. Szczegółowe informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy zawiera Prospekt Emisyjny.

Uwaga! Osoba Uprawniona może złożyć dwa zapisy:

 • jeden zapis w charakterze Osoby Uprawnionej oraz
 • jeden zapis jako Inwestor Indywidualny.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym JSW S.A. Osoby Uprawnione zamierzające nabyć Akcje powinny posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

W przypadku braku rachunku inwestycyjnego, przed złożeniem zapisu, możliwe jest łatwe i szybkie jego otwarcie w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Aby otworzyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do:


Harmonogram Oferty dla Osób Uprawnionych:

 • 14 czerwca – 24 czerwca 2011 roku (do godziny 23:59),
 • do 4 lipca 2011 roku – przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie,
 • 6 lipca 2011 roku – pierwszy dzień notowania Akcji na GPW (debiut).


Jak złożyć zapis na akcje JSW:

Osoby Uprawnione mogą składać zapisy:

 • osobiście lub telefonicznie (osoby posiadające hasło) w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego PKO BP,
 • osobiście w Punktach Przyjmowania Zleceń (PPZ) umiejscowionych w oddziałach Banku PKO BP.

Lista Placówek POK i PPZ przyjmujących zapisy od Osób Uprawnionych

Zasady składania zapisów przez Osoby Uprawnione:

 • Osoba Uprawniona może złożyć dwa zapisy:
  - jeden zapis w charakterze Osoby Uprawnionej oraz
  - jeden zapis jako Inwestor Indywidualny,
 • maksymalna wielkość zapisu to 75 akcji – zapis opiewający na większa liczbę niż 75 Akcji będzie traktowany jako zapis na 75 akcji,
 • prowizja maklerska: 0,20% (nie mniej niż 5zł),
 • zapis na Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym),
 • w chwili składania zapisu należy zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby akcji i Ceny Maksymalnej) powiększone o wartość należnej prowizji.

Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu.