Artykuł archiwalny

Zarząd JSW proponuje podział zysku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę ws. proponowanego podziału zysku za 2011 rok. Rekomenduje w niej wypłatę dywidendy w kwocie 631,7 mln zł, co stanowi równowartość 30% skonsolidowanego zysku netto i jest zgodne z deklaracją złożoną w prospekcie emisyjnym.

Akceptacja propozycji Zarządu przez Walne Zgromadzenie będzie oznaczać wypłatę dywidendy w wysokości 5,38 zł na jedną akcję.

 

Spółka wypracowała w 2011 roku zysk netto w wysokości 2 082,5 mln zł. Po uwzględnieniu obowiązkowej wypłaty z zysku w wysokości 127,0 mln zł za okres od 01.01.2011 do 31.07.2011, pobieranej od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zysk netto do podziału wyniósł 1 955,5 mln zł. Skonsolidowany zysk wyniósł 2 105,5 mln zł.

Wysokość zysku oznacza, że JSW zrealizowała i przekroczyła założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2011 rok. W związku z tym Zarząd zaproponował wypłatę nagrody dla pracowników w wysokości 130,0 mln zł. Każdy pracownik otrzyma równowartość kwoty zbliżonej do jednego miesięcznego wynagrodzenia bez dodatków. Wnioskowana kwota jest identyczna do tej, jaką Zarząd proponował w poprzednim roku. Dodatkowo pracownicy mają także otrzymać dywidendę z tytułu nabytych nieodpłatnych akcji serii „A” i „C”.

– Wysokość dywidendy jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami zarówno wobec właścicieli, jak i pracowników – mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW S.A. – Jeśli do dywidendy dodamy obligatoryjną wpłatę na rzecz Skarbu Państwa za okres sprzed debiutu giełdowego, poziom zysku wypłacony akcjonariuszom za 2011 rok wzrośnie do ponad 36%. Z kolei pracownikom zapewniamy odpowiednik 14. pensji. Ponad połowę zysku chcemy też przeznaczyć na inwestycje.

Na sfinansowanie programu inwestycyjnego Zarząd proponuje przeznaczyć 1 193,8 mln zł. Do 2030 roku planowana jest realizacja znaczących inwestycji w szacowanej wysokości około 7 565,4 mln zł. Program uwzględnia m.in. inwestycje w udostępnienie nowych pokładów na większych głębokościach w obszarach objętych koncesjami obecnych kopalń (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż w obszarach sąsiadujących z obecnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz inwestycje związane z pozyskaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego.