Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Oferta szkoleń organizowanych przez Zakład Wsparcia Produkcji

Ośrodek Kształcenia ZWP JSW SA zaprasza do skorzystania z oferty organizowanych szkoleń i kursów.

fot. Dawid Lach
 • Przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
 • Szkolenie osób wykonujących czynności poza ruchem zakładu górniczego, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
 • Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
 • Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych, terminy: wg wzajemnych uzgodnień.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (kierownictwo i wyższy dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r. 
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (dozór ruchu), termin: 07-08.09.2017r.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, termin: 05-06.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych, termin: 26-29.09.2017r. 
 • Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych - powtarzane co 5 lat, termin: 28-29.09.2017r. 
 • Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 18-29.09.2017r.
 • Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 25-26.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego, termin: 11-15.09.2017r. 
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi kombajnów ścianowych, termin: 11-19.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych, termin: 04-06.09.2017r., 11-13.09.2017r., 25-27.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych, termin: 27-29.09.2017r. 
 • Kurs elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią, termin: 25-29.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych - w zakresie części mechanicznej, termin: 25-29.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych - w zakresie części elektrycznej, termin: 25-28.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV, termin: 20-22.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV, termin: 06-08.09.2017r.
 • Szkolenie pracowników dołowych kopalni na temat: zagrożenia pożarowego, sprzętu gaśniczego, metod i sposobów gaszenia pożarów ze szczególnym uwzględnieniem gaszenia palącego się metanu (wraz z pokazem gaszenia metanu), termin: 05.09.2017r.
 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych, termin: 11.09.2017r.
 • Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych wraz z uprawnieniami do wymiany elementów hydrauliki sterowniczej i siłowej, termin: 07-08.09.2017r., 25-26.09.2017r. 
 • Kurs montażu i demontażu zmechanizowanych obudów ścianowych, termin: 21-22.09.2017r. 
 • Kurs montażu i demontażu rurociągów, termin: 12.09.2017r., 15.09.2017r.
 • Kurs cieśli górniczego, termin: 11-13.09.2017r.
 • Kurs klejenia górotworu, termin: 14-15.09.2017r. 
 • Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych – klimatyzacyjnych, termin: 27-29.09.2017r.
 • Kurs dla osób obsługujących wentylatory głównego przewietrzania kopalń, termin 14-15.09.2017r.
 • Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni, termin: 08.09.2017r. 
 • Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów ładowarek samojezdnych dla mechaników, termin: 21-22.09.2017r.
 • Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla elektryków, termin: 18-22.09.2017r.
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx), termin: 11-15.09.2017r.
 • Kurs w zakresie systemów automatyzacji i układów sterowania górniczych przenośników taśmowych, termin: 13-15.09.2017r. 
 • Szkolenie cykliczne dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, termin: 04-05.09.2017r. 
 • Kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych - wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych, termin: 08.09.2017r., 11.09.2017r. 
 • Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami gazów (metanu) i skał, termin: 08.09.2017r.
 • Kurs dla osób dozoru do spraw zwalczania zagrożeń pyłowych (technik pyłowy), termin: 04-05.09.2017r. 
 • Szkolenie w zakresie pomiaru parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych, termin: 04-05.09.2017r.
 • Kurs w zakresie obsługi hydraulicznych i pneumatycznych pił taśmowych i łańcuchowych pod ziemią, termin: 29.09.2017r.
 • Kurs sanitariuszy, termin: 14-15.09.2017r.
 • Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych), termin: 13-14.09.2017r., 14-15.09.2017r. 
 • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek z napędem pneumatycznym typu PWŁ, PWS, SWŁ, KUM, UTM oraz wciągników ręcznych WR, WŁG, termin: 08.09.2017r., 18.09.2017r. 
 • Kurs w zakresie konserwacji wciągników, wciągarek, termin: 20-29.09.2017r.
 • Kurs w zakresie konserwacji suwnic, termin: 20-29.09.2017r. 
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych, termin 11-15.09.2017r.
 • Kurs w zakresie obsługi wag automatycznych przenośnikowych, termin: 04-05.09.2017r.
 • Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, termin: 12.09.2017r., 19.09.2017r.
 • Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, termin: 12.09.2017r., 15.09.2017r., 19.09.2017r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących organizacji szkoleń prosimy o kontakt z JSW S.A. Zakład ­Wsparcia ­Produkcji, Dział Szkoleń i Adaptacji, Kierownik Beata Jaśkiewicz, tel. 32 756 4930, e-mail: [email protected].

Sprawdź także informacje w dedykowanej zakładce: usługi szkoleniowe.