Artykuł archiwalny

JSW wraca na ścieżkę wzrostów

Po dłuższym okresie spadków w trzecim kwartale tego roku ceny węgla uzyskiwane przez JSW wzrosły, co przełożyło się na osiągnięcie wyższych o 12% przychodów ze sprzedaży w porównaniu do II kwartału.

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale wzrosły w stosunku do drugiego kwartału o 12 %, osiągając poziom 1,7 mld złotych. Było to spowodowane wzrostem średniej ceny węgla koksowego do 85 dolarów tj.  o 6,3% więcej w porównaniu do drugiego kwartału br., natomiast średnia cena węgla do celów energetycznych wzrosła do 56 dolarów tj. o 7,7 %.

EBITDA Grupy kapitałowej JSW - oczyszczona  o niegotówkowy wynik na sprzedaży akcji spółek zależnych (PEC, SEJ i WZK Victoria) - wyniosła w trzecim kwartale 246,1 mln złotych, a po dziewięciu miesiącach br. 502,7 mln złotych. Wynik finansowy III kwartału – bez tych zdarzeń - zakończył się zyskiem netto na poziomie 48,0 mln zł, natomiast za okres 9 miesięcy Grupa odnotowała stratę na poziomie (-)198,0 mln zł, przy czym w analogicznym okresie roku ubiegłego oczyszczony wynik za 9 miesięcy zamknął się stratą na poziomie (-)544,7 mln zł, pomimo, że wyniki sprawozdawcze są trochę gorsze. 

- Jesteśmy w trakcie procesu restrukturyzacji. W obliczu zagrożenia utraty płynności finansowej musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje związane m.in. z przekazaniem Ruchu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz ze zbyciem części naszych aktywów koksowniczych i energetycznych. To pozwoliło ustabilizować sytuację płynnościową spółki. Istotnym czynnikiem stabilizującym sytuację było również podpisanie w sierpniu br. Porozumienia z Obligatariuszami Spółki. Obecnie koncentrujemy się na realizacji programu restrukturyzacji. Realizujemy również kilka kluczowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na funkcjonowanie Grupy w długim horyzoncie czasu i zabezpieczyć miejsca pracy. Inwestycje te mają doprowadzić do zwiększenia udziału wysokiej jakości węgla koksowego w naszej produkcji. Obecnie odczuwamy też pozytywne skutki wzrostu cen węgla, jednak na razie trudno ocenić, na ile to trwała tendencja - podkreśla Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Kopalnie JSW do końca września tego roku wyprodukowały 12,7 mln ton węgla (o 6,7% więcej niż rok wcześniej), w tym 8,6 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych.
W tym samym czasie koksownie wchodzące w skład grupy wyprodukowały 3,2 mln ton koksu - o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW i dostępnego do sprzedaży zmniejszyły się niemal o połowę – na koniec drugiego kwartału br. wynosiły one 0,9 mln ton, by na koniec trzeciego kwartału spaść do poziomu 0,4 mln ton. W tym samym czasie zapasy koksu spadły o 24,6 tys. ton z poziomu 354,7 tys. ton do 245,2 tys. ton (miało to związek ze sprzedażą WZK Victoria).

Po dziewięciu miesiącach tego roku jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla uległ obniżeniu o 21,2% w stosunku do porównywalnego okresu w roku ubiegłym, kiedy to wynosił prawie 316 złotych na tonę. Obniżeniu o 2,8% uległ również jednostkowy gotówkowy koszt konwersji koksu, który zmniejszył się do niecałych 137 złotych na tonę.

Po trzech kwartałach tego roku łączna sprzedaż węgla wyniosła ponad 12,9 mln ton. W ten sposób przewyższyła wysokość produkcji i była o 9,2% wyższa od sprzedaży w tym samym okresie roku poprzedniego, kiedy to osiągnęła poziom niemal 11,9 mln ton. Sprzedaż koksu po dziewięciu miesiącach była wyższa o 3,8% od wielkości zrealizowanej rok wcześniej i wyniosła ponad 3,1 mln ton.