Raport bieżący nr 28/2018

Ocena skutków wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", „Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2018 roku zakończyła prace komisja powołana przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach („Komisja”) celem zbadania przyczyn wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka w dniu 5 maja 2018 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2018.

W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków i oceny Komisji oraz ich wpływu na osiągane wyniki operacyjne Spółka informuje, że do końca 2018 nastąpi obniżenie poziomu produkcji węgla typu 35 w wysokości około 500 tys. ton w stosunku do założeń przyjętych w Strategii JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030 („Strategia”). Jednocześnie Spółka informuje że zostały podjęte działania w celu oszacowania skutków zdarzenia w ruchu Zofiówka z dnia 5 maja br. na osiągane wyniki operacyjne w kolejnych latach realizowanej Strategii.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.