Raport bieżący nr 15/2018

Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2018 roku

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2018 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku otrzymał od Ministra Energii działającego w imieniu Skarbu Państwa, tj. akcjonariusza reprezentującego 55,16% kapitału zakładowego Spółki wniosek zgłoszony w oparciu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych  zawierający projekty uchwał do spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW zwołanego na dzień 29 maja 2018 roku. Proponowane projekty uchwał dotyczą: pkt 12 porządku obrad Zgromadzenia, w zakresie dotyczącym udzielenia absolutorium dla pana Daniela Ozona oraz pkt 15 porządku obrad Zgromadzenia, w zakresie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Wniosek akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.