Raport bieżący nr 6/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, deklarowanym dniem publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok oraz Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok był dzień 22 marca 2018 roku.

Nowy termin publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok oraz Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok został wyznaczony na dzień 12 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.